Kadın İstihdamının Desteklenmesi (Konsorsiyum Ortağı olarak)

  Proje Hakkında

  Projenin genel amacı, özellikle yerel düzeyde daha etkili kamu istihdam hizmetleri sunmak ve kadınların istihdam edilebilirliğini artırmak, daha fazla ve daha iyi işe erişimlerini kolaylaştırmak ve kadınların işgücüne katılımının önündeki engelleri azaltmaktı.

  Somut Çıktılar ve Sonuçlar

  • Mevcut olan kadınların erişebileceği istihdam fırsatlarının ve kadın istihdamının önündeki olası engelleri belirleyen işgücü piyasası analizleri ve anketler
  • Geliştirilen “model” aracılığıyla kadın istihdamının teşviki için yerel stratejiler tasarlama kapasitesi artırıldı,
  • Farklı kadın hedef gruplarına uyarlanmış kariyer bilgileri, mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetleri geliştirildi,
  • İstihdam politikalarının toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılmasına yönelik hassasiyet, özellikle İŞKUR çalışanları ve ilgili paydaşlar arasında  artırıldı
  • Desteklenen projeler ile katılımcı kadınlar arasında ağlar kuruldu

  Proje Özeti

  Fonlayan Kuruluş: Avrupa Komisyonu
  Müşteri(ler) / Faydalanıcı(lar): İŞKUR / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  Bütçe: 2.986.726 €
  Süre: 2011 – 2013